شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند ارتش منطقه 22
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند

امکانات گرین‌لند

شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند ارتش منطقه 22
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند
شهرک مسکونی سبز و هوشمند گرینلند